Zum Inhalt

觀音法門

仁清法師:觀想加持的方法

仁清法師:觀想加持的方法

大悲水、大悲砂、大悲香油等等的加持方法

看著啊,(師父舉起杯子)大悲水的加持,怎麼加持呢? 就是用這個指頭中指跟無名指折下來,搞成一個平台,然後呢,食指、小指跟大拇指分三個方向豎起來,這樣容易理解了。然後把你需要加持的東西,如果方便的話,大東西不用了。觀想就可以了。看,放上它非常的平非常的穩。(師父把杯子放到手裡)明白了嗎? 這樣加持。這是加持水的方法。端起來以後啊,你先靜一下,有兩種方法。

Weiterlesen »仁清法師:觀想加持的方法

印光大師:不傷蟲蟻、使蟲蟻遠離的妙法

印光大師:不傷蟲蟻、使蟲蟻遠離的妙法

接手書,備悉。汝所附問之事,實為貴地沐佛法之漸。
以貴地人以橘為出產,倘能以至誠心持《大悲咒》,咒淨水一百八遍。然後,持此水向橘樹灑之,隨行、隨念咒、隨灑。其蟲縱有,決不至太甚。倘極其恭敬至誠,當可不生。

Weiterlesen »印光大師:不傷蟲蟻、使蟲蟻遠離的妙法

印光大師:《如何修持大悲咒》

大悲咒有無量無邊的功德,觀世音菩薩於過去無量億劫前,在千光王靜住如來處,得聞此廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼,菩薩始住初地,一聞此咒故,超第八地。觀世音菩薩「為諸眾生得安樂故。除一切病故。得壽命故。得富饒故。滅除一切惡業重罪故。離障難故。增長一切白法諸功德故。成就一切諸善根故。遠離一切諸怖畏故。速能滿足一切諸希求故」,將此咒廣宣流佈於世,並發願後世若有人至誠持念大悲咒,菩薩即以千眼照見是人,千手護持是人。

Weiterlesen »印光大師:《如何修持大悲咒》

宣化上人:大悲咒,懺悔法門!

宣化上人:像這樣每一夜誦滿五遍大悲咒,能滅百千萬億劫生死重罪!
【若有比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。童男。童女。欲誦持者。於諸眾生起慈悲心。先當從我發如是願。】
「若有比丘、比丘尼」:若有出家的男人、出家的女人,「優婆塞」:在家的男人,「優婆夷」:在家的女人,「童男、童女」,「欲誦持者」:要誦持〈大悲咒〉,「於諸眾生」:對一切眾生,「起慈悲心」:應該生出慈悲心。「先當從我發如是願」:先對著觀世音菩薩發這十種的願力。

Weiterlesen »宣化上人:大悲咒,懺悔法門!